Adverty

Investor Relations

Investor Relations

Kalendarium

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

ÅR Delårsrapport Kv1 Halvårsrapport Delårsrapport Kv3 Bokslutskommuniké Årsredovisning
2017

2018

2019
2020

Styrelse

Bolagets styrelse utgörs vid datumet för Bolagsbeskrivningen av ordföranden Joachim Roos och styrelseledamöterna Niklas Bakos, Niclas Kjellgren samt Jonas Söderqvist.

MEDLEMMENS OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL
NAMN & BEFATTNING FÖDELSEÅR BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Joachim Roos

Styrelseordförande

1960

Jonas Söderqvist

Styrelseledamot

1968

Niclas Kjellgren

Styrelseledamot

1978

Niklas Bakos

Styrelseledamot och Strategichef

1978

Joachim Roos

Styrelseordförande

FÖDELSEÅR

1960

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Jonas Söderqvist

Styrelseledamot

FÖDELSEÅR

1968

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Niclas Kjellgren

Styrelseledamot

FÖDELSEÅR

1978

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Niklas Bakos

Styrelseledamot och Strategichef

FÖDELSEÅR

1978

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Ledning

NAMN BEFATTNING FÖDELSEÅR

Tobias Knutsson

VD 1977

Niklas Bakos

Strategichef 1978

Anders Rössel

Finanschef 1973

Thorbjörn Warin

Affärsutvecklingschef 1979

Tobias Knutsson

FÖDELSEÅR

1977

BEFATTNING

VD

Niklas Bakos

FÖDELSEÅR

1978

BEFATTNING

Strategichef

Anders Rössel

FÖDELSEÅR

1973

BEFATTNING

Finanschef

Thorbjörn Warin

FÖDELSEÅR

1979

BEFATTNING

Affärsutvecklingschef

Aktien

NGM

Nordic SME är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform är en handelsplattform i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive)

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag

Ägarstruktur per den 2020-12-30

NAMN Antal aktier Ägarandel, kapital och röster
Avanza Pension 3 622 463 17.78%
Recibir Invest AB 3 552 697 17.44%
Niklas Bakos 2 600 000 12.76%
Louer Invest AB 1 082 996 5.31%
Nordnet Pension 688 908 3.38%
Tobias Sandås 574 220 2.82%
SEB AB Luxembourg Bransch 523 401 2.57%
Mats Helge Kullstedt 227 942 1.12%
Bruno Barcella 223 535 1.10%
Övriga 7 280 123 35.73%
Total 12 639 951 100%

Avanza Pension

AKTIER

3 622 463

ÄGARANDEL

17.78%

Recibir Invest AB

AKTIER

3 552 697

ÄGARANDEL

17.44%

Niklas Bakos

AKTIER

2 600 000

ÄGARANDEL

12.76%

Louer Invest AB

AKTIER

1 082 996

ÄGARANDEL

5.31%

Nordnet Pension

AKTIER

688 908

ÄGARANDEL

3.38%

Tobias Sandås

AKTIER

574 220

ÄGARANDEL

2.82%

SEB AB Luxembourg Bransch

AKTIER

523 401

ÄGARANDEL

2.57%

Mats Helge Kullstedt

AKTIER

227 942

ÄGARANDEL

1.12%

Bruno Barcella

AKTIER

223 535

ÄGARANDEL

1.10%

Övriga

AKTIER

7 280 123

ÄGARANDEL

35.73%

Total

AKTIER

123

ÄGARANDEL

100%

Mentor

Corpura Fondkommission AB
Tel: +46 (0)722 52 34 51
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Revisor

Advertys revisor är R3 Revisionsbyrå KB. Fredrik Lundberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Revisorns kontor sadress är R3 Revisionsbyrå Riddargatan 30, 114 57, Stockholm

Bolagsordning

 • §1 Firma

  Bolagets firma (namn) är Adverty AB (publ)

 • §2 Styrelsens säte

  Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun

 • §3 Verksamhet

  Bolaget ska bedriva utveckling och drift av annonslösningar för Virtual Reality och Augmented Reality samt därmed förenlig verksamhet

 • §4 Aktiekapital

  Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor

 • §5 Antal aktier

  Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000

 • §6 Styrelse

  Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter

 • §7 Revisorer

  För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant

 • §8 Kallelse

  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet

 • §9 Ärenden på årsstämma

  På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
  7. Beslut om
   • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   • Dispositioner gällande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   • Ansvarsfrihet av styrelseledamöter och verkställande direktören
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
  10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 • §10 Räkenskapsår

  Räkenskapsår är 1 januari – 31 december

 • §11 Avstämningsförbehåll

  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)

 • iab
 • iab
 • (English) IAB Sweden
 • Jic webs
 • Tag
 • IAB Europe