Adverty

Investor Relations

Kalendarium

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

ÅR Delårsrapport Kv1 Halvårsrapport Delårsrapport Kv3 Bokslutskommuniké Årsredovisning
2017

2018

2019
2020

Styrelse

Bolagets styrelse utgörs vid dat umet för Bolagsbeskrivningen av ordföranden Joachim Roos och styrelseledamöterna Niklas Bakos, Niclas Kjellgren samt Mika Kuusisto.

MEDLEMMENS OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL
NAMN & BEFATTNING FÖDELSEÅR BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Joachim Roos

Styrelseordförande

1960

Jonas Söderqvist

Styrelseledamot

1968

Pontus Dahlström

Styrelseledamot

1970

Niclas Kjellgren

Styrelseledamot

1978

Niklas Bakos

Styrelseledamot och VD

1978

Joachim Roos

Styrelseordförande

FÖDELSEÅR

1960

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Jonas Söderqvist

Styrelseledamot

FÖDELSEÅR

1968

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Pontus Dahlström

Styrelseledamot

FÖDELSEÅR

1970

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Niclas Kjellgren

Styrelseledamot

FÖDELSEÅR

1978

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Niklas Bakos

Styrelseledamot och VD

FÖDELSEÅR

1978

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Ledning

NAMN BEFATTNING FÖDELSEÅR

Niklas Bakos

Ledamot och VD 1978

Tobias Knutsson

Kommersiell Chef 1977

Niklas Bakos

FÖDELSEÅR

1978

BEFATTNING

Ledamot och VD

Tobias Knutsson

FÖDELSEÅR

1977

BEFATTNING

Kommersiell Chef

Aktien

NGM

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag

Ägarstruktur per den 2020-06-30

NAMN Antal aktier Ägarandel, kapital och röster
Recibir Invest AB 3 472 697 21.88%
Niklas Bakos 3 123 401 19.68%
Avanza Pension 1 487 671 9.37%
Louer Invest AB 1 082 996 6.82%
Nordnet Livsforsikring AS 601 717 3.79%
Formue Nord 293 353 1.85%
Mats Kullstedt 215 942 1.36%
Håkan Åberg 202 322 1.28%
Dabber AB 188 779 1.19%
Övriga 5 207 407 32.78%
Total 12 639 951 100%

Recibir Invest AB

AKTIER

3 472 697

ÄGARANDEL

21.88%

Niklas Bakos

AKTIER

3 123 401

ÄGARANDEL

19.68%

Avanza Pension

AKTIER

1 487 671

ÄGARANDEL

9.37%

Louer Invest AB

AKTIER

1 082 996

ÄGARANDEL

6.82%

Nordnet Livsforsikring AS

AKTIER

601 717

ÄGARANDEL

3.79%

Formue Nord

AKTIER

293 353

ÄGARANDEL

1.85%

Mats Kullstedt

AKTIER

215 942

ÄGARANDEL

1.36%

Håkan Åberg

AKTIER

202 322

ÄGARANDEL

1.28%

Dabber AB

AKTIER

188 779

ÄGARANDEL

1.19%

Övriga

AKTIER

5 207 407

ÄGARANDEL

32.78%

Total

AKTIER

123

ÄGARANDEL

100%

Mentor

Augment Partners AB
Tel: 08-505 65 172
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm

Revisor

Advertys revisor är R3 Revisionsbyrå KB. Fredrik Lundberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Revisorns kontor sadress är R3 Revisionsbyrå Riddargatan 30, 114 57, Stockholm

Bolagsordning

 • §1 Firma

  Bolagets firma (namn) är Adverty AB (publ)

 • §2 Styrelsens säte

  Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun

 • §3 Verksamhet

  Bolaget ska bedriva utveckling och drift av annonslösningar för Virtual Reality och Augmented Reality samt därmed förenlig verksamhet

 • §4 Aktiekapital

  Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor

 • §5 Antal aktier

  Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000

 • §6 Styrelse

  Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter

 • §7 Revisorer

  För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant

 • §8 Kallelse

  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet

 • §9 Ärenden på årsstämma

  På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
  7. Beslut om
   • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   • Dispositioner gällande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   • Ansvarsfrihet av styrelseledamöter och verkställande direktören
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
  10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 • §10 Räkenskapsår

  Räkenskapsår är 1 januari – 31 december

 • §11 Avstämningsförbehåll

  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)

 • iab
 • iab
 • (English) IAB Sweden
 • Jic webs
 • Tag
 • IAB Europe