Adverty

Investor Relations

Kalendarium

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

ÅR Delårsrapport Kv1 Halvårsrapport Delårsrapport Kv3 Bokslutskommuniké Årsredovisning
2017

2018

2019

Styrelse

Bolagets styrelse utgörs vid dat umet för Bolagsbeskrivningen av ordföranden Joachim Roos och styrelseledamöterna Niklas Bakos, Niclas Kjellgren samt Mika Kuusisto.

MEDLEMMENS OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL
NAMN & BEFATTNING FÖDELSEÅR BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Joachim Roos

Styrelseordförande

1960

Niclas Kjellgren

Styrelseledamot

1978

Niklas Bakos

Styrelseledamot och VD

1978

Mika Kuusisto

Styrelseledamot

1974

Joachim Roos

Styrelseordförande

FÖDELSEÅR

1960

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Niclas Kjellgren

Styrelseledamot

FÖDELSEÅR

1978

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Niklas Bakos

Styrelseledamot och VD

FÖDELSEÅR

1978

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Mika Kuusisto

Styrelseledamot

FÖDELSEÅR

1974

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Ledning

NAMN BEFATTNING FÖDELSEÅR

Niklas Bakos

Ledamot och VD 1978

Emilio Lando

Produktchef 1993

Johan Bergebo

Teknikchef 1988

Niklas Bakos

FÖDELSEÅR

1978

BEFATTNING

Ledamot och VD

Emilio Lando

FÖDELSEÅR

1993

BEFATTNING

Produktchef

Johan Bergebo

FÖDELSEÅR

1988

BEFATTNING

Teknikchef

Aktien

NGM

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag

Ägarstruktur per den 2019-06-28

NAMN Antal aktier Ägarandel, kapital och röster
Recibir Invest AB 3 403 697 28.07%
Niklas Bakos 3 172 401 26.16%
Avanza Bank AB 2 361 037 19.47%
Louer Invest AB 1 075 996 8.87%
Nordnet Bank AB 410 906 3.39%
Nordic XR Startups Oy 392 931 3.24%
Phil Townend 285 061 2.35%
Nordea Bank ABP 249 516 2.06%
Dabber AB 229 059 1.89%
Övriga 545 681 4.50%
Total 12 639 951 100%

Recibir Invest AB

AKTIER

3 403 697

ÄGARANDEL

28.07%

Niklas Bakos

AKTIER

3 172 401

ÄGARANDEL

26.16%

Avanza Bank AB

AKTIER

2 361 037

ÄGARANDEL

19.47%

Louer Invest AB

AKTIER

1 075 996

ÄGARANDEL

8.87%

Nordnet Bank AB

AKTIER

410 906

ÄGARANDEL

3.39%

Nordic XR Startups Oy

AKTIER

392 931

ÄGARANDEL

3.24%

Phil Townend

AKTIER

285 061

ÄGARANDEL

2.35%

Nordea Bank ABP

AKTIER

249 516

ÄGARANDEL

2.06%

Dabber AB

AKTIER

229 059

ÄGARANDEL

1.89%

Övriga

AKTIER

545 681

ÄGARANDEL

4.50%

Total

AKTIER

123

ÄGARANDEL

100%

Mentor

Augment Partners AB
Tel: 08-505 65 172
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm

Revisor

Advertys revisor är R3 Revisionsbyrå KB. Fredrik Lundberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Revisorns kontor sadress är R3 Revisionsbyrå Riddargatan 30, 114 57, Stockholm

Bolagsordning

  §1 Firma

  Bolagets firma (namn) är Adverty AB (publ)

  §2 Styrelsens säte

  Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun

  §3 Verksamhet

  Bolaget ska bedriva utveckling och drift av annonslösningar för Virtual Reality och Augmented Reality samt därmed förenlig verksamhet

  §4 Aktiekapital

  Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor

  §5 Antal aktier

  Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000

  §6 Styrelse

  Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter

  §7 Revisorer

  För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant

  §8 Kallelse

  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet

  §9 Ärenden på årsstämma

  På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
  7. Beslut om
   • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   • Dispositioner gällande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   • Ansvarsfrihet av styrelseledamöter och verkställande direktören
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
  10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

  §10 Räkenskapsår

  Räkenskapsår är 1 januari – 31 december

  §11 Avstämningsförbehåll

  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)

 • iab
 • iab
 • Jic webs
 • Tag