Adverty

Investor Relations

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Styrelse

Bolagets styrelse utgörs vid datumet för bolagsbeskrivningen av ordföranden Joachim Roos och styrelseledamöterna Niklas Bakos och Pontus Dahlström.

MEDLEMMENS OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL
NAMN & BEFATTNING FÖDELSEÅR BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Joachim Roos

Styrelseordförande

1960

Pontus Dahlström

Styrelseledamot och Finanschef

1970

Niklas Bakos

Styrelseledamot och Strategichef

1978

Joachim Roos

Styrelseordförande

FÖDELSEÅR

1960

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Pontus Dahlström

Styrelseledamot och Finanschef

FÖDELSEÅR

1970

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Niklas Bakos

Styrelseledamot och Strategichef

FÖDELSEÅR

1978

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Ledning

NAMN BEFATTNING FÖDELSEÅR

Jonas Söderqvist

VD 1968

Niklas Bakos

Strategichef 1978

Pontus Dahlström

Finanschef 1970

Calle Sténson

Teknikchef 1993

Chloe Cave

Publicistchef 1982

Jonas Söderqvist

FÖDELSEÅR

1968

BEFATTNING

VD

Niklas Bakos

FÖDELSEÅR

1978

BEFATTNING

Strategichef

Pontus Dahlström

FÖDELSEÅR

1970

BEFATTNING

Finanschef

Calle Sténson

FÖDELSEÅR

1993

BEFATTNING

Teknikchef

Chloe Cave

FÖDELSEÅR

1982

BEFATTNING

Publicistchef

Aktien

NGM

Nordic SME är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform är en handelsplattform i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive)

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag

Aktiegraf

 

Ägarlista

 

Ägare Landfördelning

 

Distribution av ägare

 

Aktiekurs

 

 

Revisor

Advertys revisor är Fredrik Lundberg på R3 Revisionsbyrå KB. Fredrik Lundberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Revisorns kontor sadress är R3 Revisionsbyrå Riddargatan 30, 114 57, Stockholm

Bolagsordning

 • §1 Firma

  Bolagets firma är Adverty AB (publ)

 • §2 Styrelsens säte

  Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun

 • §3 Verksamhet

  Bolaget ska bedriva utveckling och drift av annonslösningar för Virtual Reality och Augmented Reality samt därmed förenlig verksamhet

 • §4 Aktiekapital

  Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 625 000 och högst SEK 2 500 000

 • §5 Antal aktier

  Antal aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000

 • §6 Styrelse

  Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter

 • §7 Revisorer

  För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant

 • §8 Kallelse

  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet

 • §9 Ärenden på årsstämma

  På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
  7. Beslut om
   • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   • Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
   • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
  9. Val av styrelsen och i förekommande fall av revisorer
  10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 • §10 Räkenskapsår

  Räkenskapsår är 1 januari – 31 december

 • §11 Avstämningsförbehåll

  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behöriga att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)

 • iab
 • iab
 • Tag
 • IAB Europe