Adverty

FÖRETRÄDESEMISSION 2022

Företrädesemission av aktier i Adverty AB (publ) Teckningstid 13 – 27 januari 2022

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Aktieägare i Adverty erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen
  den 11 januari 2022
 • Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
 • Teckningskursen är 4,25 SEK per aktie
 • Handel med teckningsrätter sker under perioden 13 – 24 januari 2022
 • Teckningsperioden löper under perioden 13 – 27 januari 2022

Adverty AB Emissionsfolder 2022.pdf

Adverty 559100-5250 EU tillväxtprospekt 2022-01-12.pdf

Anmälningssedel – teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter.pdf

Anmälningssedel – teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter.pdf

Adverty 559100-5250 Tillaggsprospekt 2022-01-21.pdf

 • iab
 • iab
 • IAB Sweden
 • Jic webs
 • Tag
 • IAB Europe